Timetable Header

Lớp học

 • Thứ hai
  Thời gian Tên lớp Giáo viên Đăng ký học
  9-10:15am Beginner Hatha Yoga (Tiếng Anh) Ha Xem chi tiết
  10:30-11:30am Pilates all levels (Tiếng Anh) Huong Xem chi tiết
  12:00-1:00pm Yoga cơ bản (Tiếng Việt) Thuy Xem chi tiết
  3:00-5:30pm Self Practice(Tự tập) Xem chi tiết
  6:15-7:30 pm Vinyasa yoga all levels (Tiếng Anh) Thuong Xem chi tiết
  7:15-8:30pm Meditation (Thiền) Xem chi tiết
  7:40- 8:40 pm Pilates all levels (Tiếng Anh) Huong Xem chi tiết
 • Thứ ba
  Thời gian Tên lớp Giáo viên Đăng ký học
  9-10:15am Beginner Hatha Yoga (Tiếng Anh) Thuy Xem chi tiết
  9-10am Pilates for Beginners (Tiếng Anh) Carole Xem chi tiết
  10:30-12:15am Iyengar yoga intermediate (Tiếng Anh) Marzena Xem chi tiết
  3:00-5:30pm Self Practice(Tự tập) Xem chi tiết
  6:15-7:30 pm Beginner Hatha Yoga (Tiếng Anh) Ha Xem chi tiết
  6:15-7:15 pm Yoga cơ bản (Tiếng Việt) Thuy Xem chi tiết
  3:00 - 4:00 pm Community yoga Xem chi tiết
 • Thứ tư
  Thời gian Tên lớp Giáo viên Đăng ký học
  9-10:15am Beginner Hatha Yoga (Tiếng Anh) Ha Xem chi tiết
  10:30-11:30am All levels Pilates (Tiếng Anh) Giulia Xem chi tiết
  10:30-11:30am Beginner Hatha Yoga (Tiếng Nhật) Naomi Xem chi tiết
  12:00-1:00pm Yoga cơ bản (Tiếng Việt) Thuy Xem chi tiết
  6:15-7:30 pm All levels Vinyasa Yoga(Tiếng Anh) Thuong Xem chi tiết
  7:30- 8:30 pm Pilates all levels (Tiếng Anh) Giulia Xem chi tiết
 • Thứ năm
  Thời gian Tên lớp Giáo viên Đăng ký học
  9-10:15am Beginner Hatha Yoga (Tiếng Anh) Thuy Xem chi tiết
  9-10:00am Pilates for beginners (Tiếng Anh) Carole Xem chi tiết
  10:30-12:15pm Intermediate Iyengar Yoga (Tiếng Anh) Marzena Xem chi tiết
  3-5:30pm Self Practice (Tự tập) Xem chi tiết
  6:15-7:30 pm Hatha yoga all levels (Tiếng Anh) Petra Xem chi tiết
  6:15-7:15 pm Yoga cơ bản (Tiếng Việt) Thuy Xem chi tiết
 • Thứ sáu
  Thời gian Tên lớp Giáo viên Đăng ký học
  3:00 - 4:00 pm Community yoga Xem chi tiết
  9-10:15am All levels Vinyasa Yoga(Tiếng Anh) Thuong Xem chi tiết
  10:30-11:30am Pilates all levels (Tiếng Anh) Huong Xem chi tiết
  12:00-1:00pm Yoga cơ bản (Tiếng Việt) Thuong Xem chi tiết
  3-5:30pm Self Practice (Tự tập) Xem chi tiết
  6:15-7:30 pm Yoga phục hồi Marzena/ Petra Xem chi tiết
 • Thứ bảy
  Thời gian Tên lớp Giáo viên Đăng ký học
  8:30-9:45am Beginner Hatha Yoga (Tiếng Anh) Petra Xem chi tiết
  10:00-11:15am Ashtanga yoga All levels (Tiếng Anh) Naomi Xem chi tiết
  12:00-1:00pm Pilates all levels (Tiếng Anh) Giulia Xem chi tiết
 • Chủ nhật
  Thời gian Tên lớp Giáo viên Đăng ký học
  10:30-12:00pm Basic Asthanga yoga (Tiếng Anh) Naomi Xem chi tiết

Newsletter

Studio Updates & New Timetables Weekly